SEZNAM STRATEŠKIH DOKUMENTOV IN ZAKONODAJE, KI UREJA PODROČJE PRIDELAVE, NABIRANJA IN PREDELAVE ZELIŠČ V RS

 Iz dokumenta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Alenka Marjetič Žnider: SMERNICE RAZVOJA LOKALNE OSKRBE Z ZELIŠČI ZA OBDOBJE 2016 – 2021, dokument je dostopen tukaj

 

STRATEŠKI DOKUMENTI:

- Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11)

- Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020

ZAKONODAJA, KI UREJA PODROČJE PRIDELAVE, NABIRANJA, PREDELAVE IN TRŽENJA ZELIŠČ V REPUBLIKI SLOVENIJI:

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) - Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 24/15)

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12)

- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14) - Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06, 45/08 in 17/14 – ZZdr-2)

- Zakon o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 in 87/11)

- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US in 50/14)

- Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11–uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZdavNepr, 111/13, 25/14–ZFU in 40/14–ZIN–B) - Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 110/2004, 115/2007 in 36/2009)

- Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)

- Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (Uradni list RS, št. 80/07, 38/10)

- Pravilnik o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora (Uradni list RS, št. 55/06 in 17/14 – ZZdr-2)

- Pravilnik o kakovosti čaja (Uradni list RS, št. 48/03 in 87/04) - Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 73/14)

- Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 8/2014)

- Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14)

- Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Ur. list RS, št. 96/2014)

- Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, oljčnega olja in namiznih oljk ter hmelja (Uradni list RS, št. 89/14)

- Pravilnik o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost (Uradni list RS, št. 79/08, 115/08 in 101/11)

- Pravilnik o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe (Uradni list RS, št. 79/08 in 101/11)

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil

- Uredba (ES) št.178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane

- Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih - Uredba Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjševanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok

 

Koledar dogodkov

Ni dogodkov
© Zavod za uporabno botaniko Divji vrt 2019. Vse pravice pridržane.